Socialterapins grunder

Det socialterapeutiska arbetet på Haganäs har antroposofin och den antroposofiska människobilden som sin grund och inspirationskälla. Intresse och öppenhet för det är en självklar förutsättning för att arbeta på Haganäs.

Tre stolpar i det socialterapeutiska arbetet

1. Som barn av vår tid behöver vi alla hjälp och stöd i vårdandet av goda och sunda vanor. Dagen, veckan, månaderna och året är de rytmer som vi lever i- mer eller mindre medvetna. Vi utformar vårt arbete efter dessa rytmer och genom det skapar vi en ”läkande ordning” i de boendes ofta kaotiska förhållande till tiden. 

2. Vi stödjer och övar social kompetens genom samvaro, samtal, gemensamma aktiviteter, kontakt med släkt och vänner. Att väcka och utveckla intresse för andra människor och omvärlden är en viktig del i arbetet. 

3. Det finns en frisk kärna bakom alla sjukdomssymptom och det är alltid den vi tilltalar i vår kontakt med de boende. Vi måste utveckla en lyhördhet för individens egna intressen och mål i livet, skapa förutsättningar och ge stöd i dessa strävanden. Vård är alltid en balansgång mellan den personliga integriteten och nödvändigheten av terapeutiskt ingripande, mellan att lämna frihet och att ta ansvar. Ansvar, även i det lilla, stärker självförtroendet och hjälper jaget att växa.

Sist men inte minst så handlar det socialterapeutiska arbetet om att sträva efter gemenskapsformer där alla ryms. Socialterapi blir genom denna intention ett större innehåll – och en större utmaning.