Vår värdegrund

Varje människa är en unik person med ett absolut värde. Som unik person har hon förmåga att reflektera över sin egen plats i tillvaron och över hur verkligheten är beskaffad och kan förstås.

Livslångt lärande

Det är avgörande för varje människa att hon genom hela livet får stimulans för sin nyfikenhet och upptäckarglädje och uppmuntras att lära sig att tänka, känna och handla självständigt.

En stimulerande miljö

Vi skall skapa en miljö som på bästa sätt främjar intellektuell, känslomässig och moralisk utveckling och mognad. På så sätt växer möjligheten att ta ansvar för det egna livet och för sina medmänniskor.

Respekt och uppskattning

Varje individ skall känna sig uppskattad för det hon/han är eller vill utveckla. Var och en skall ha möjlighet att leva utifrån sina egna förutsättningar och intressen.


Våra kärnvärden

På Haganäs har vi sju kärnvärden. Kärnvärden kan man säga är som ledstjärnor – som hjälper oss att komma ihåg vad som är viktigt och vad vi vill åstadkomma med arbetet på Haganäs. 

1.  Människans andliga dimension – Varje människa är unik och har en förmåga att utvecklas.
2.  Livets röda tråd – Alla har en individuell livsplan!
3.  Individuellt liv i gemenskap – Tillsammans är man mindre ensam.
4.  Tålamod med det individuella, annorlunda – ”Långsamt är det fortaste jag kan.”
5.  Det livslånga lärandet – I mötet med sig själv, med varandra och med världen.
6.  En medvetet utformad miljö – Miljömedvetenhet – till kropp och själ på alla plan.
7.  Ett skapande liv, arbetets betydelse – Alla behövs på riktigt!